Top
0.0  امتیاز  /  0  رای

سلیخه

این محصول در بسته بندی 100 گرمی ارائه میگردد.
متاسفانه بسیاری از افراد سودجو به دلیل شباهت بینظیر این ماده با چوب دارچین آن را به صورت تقلبی و جایگزین سلیخه ارائه میدهند، پس مواظب باشیم از کجا میخریم و چگونه !!!!!!

خواص: لطیف کننده، گرم کننده و اعتدال بخش و حل کننده نفخ احشاء و قاطع اخلاط و مقوی اعضاء و معده و کبد و مدر(بول- حیض) و خارج کننده جنین و سنگ های رسوبی است. سرمه آن برای تقویت بینائی مصرف دارد

در آبریزش های بینی و زکام و سرفه و آسم و دردهای حجاب حاجز و معده و رحم و پاک نمودن رحم و تب های نوبه و دفع سمیت های داروئی و زهر مار و سردرد مفید است در ترکیب با اصل السوس و داروهای سمی مخصوص سینه در معالجه امراض سینه و خارج ساختن بلغم و چرک مجرب است. بخور آن با عسل جوش های جوانی را برطرف و مقدار شربت آن تا دو درم(7 گرم) می باشد. مضر کلیه و مصلح آن کتیرا است و گاهی مضر امعاء است که مصلح آن سپستان و کتیرا خواهد بود

 

افعال و خواص دیگر آن: ملطف و گرم کننده و پزنده و از بین بردنده بادها و اورام بارده احشا و مقطع اخلاط و مقوی اعضا و معده و کبد و مدر بول و حیض و فضلات و مخرج جنین و سنگریزه ها و جهت شدت بصر و تقویت آن اکتحالاً[1]و جهت منع نزلات و زکام و سرفه و ربو و درد حجاب و معده و رحم و پاک کردن رحم و بادها آن و تبهای نوبه و دفع سمیت ادویه سمیه و زهر افعی و جهت خوشبویی رحم شرباً و ضماداً و بخوراً و فرزجتاً نافع و ضماد آن بر پیشانی جهت منع نزلات و صداف بارد ناقع است.این محصول در بسته بندی 100 گرمی ارائه میگردد.
متاسفانه بسیاری از افراد سودجو به دلیل شباهت بینظیر این ماده با چوب دارچین آن را به صورت تقلبی و جایگزین سلیخه ارائه میدهند، پس مواظب باشیم از کجا میخریم و چگونه !!!!!!

خواص: لطیف کننده، گرم کننده و اعتدال بخش و حل کننده نفخ احشاء و قاطع اخلاط و مقوی اعضاء و معده و کبد و مدر(بول- حیض) و خارج کننده جنین و سنگ های رسوبی است. سرمه آن برای تقویت بینائی مصرف دارد

در آبریزش های بینی و زکام و سرفه و آسم و دردهای حجاب حاجز و معده و رحم و پاک نمودن رحم و تب های نوبه و دفع سمیت های داروئی و زهر مار و سردرد مفید است در ترکیب با اصل السوس و داروهای سمی مخصوص سینه در معالجه امراض سینه و خارج ساختن بلغم و چرک مجرب است. بخور آن با عسل جوش های جوانی را برطرف و مقدار شربت آن تا دو درم(7 گرم) می باشد. مضر کلیه و مصلح آن کتیرا است و گاهی مضر امعاء است که مصلح آن سپستان و کتیرا خواهد بود

 

افعال و خواص دیگر آن: ملطف و گرم کننده و پزنده و از بین بردنده بادها و اورام بارده احشا و مقطع اخلاط و مقوی اعضا و معده و کبد و مدر بول و حیض و فضلات و مخرج جنین و سنگریزه ها و جهت شدت بصر و تقویت آن اکتحالاً[1]و جهت منع نزلات و زکام و سرفه و ربو و درد حجاب و معده و رحم و پاک کردن رحم و بادها آن و تبهای نوبه و دفع سمیت ادویه سمیه و زهر افعی و جهت خوشبویی رحم شرباً و ضماداً و بخوراً و فرزجتاً نافع و ضماد آن بر پیشانی جهت منع نزلات و صداف بارد ناقع است.1 2 3 4 5