Top
  • پایه‌ی علم اسامی چیست و از کجا آمده است؟

    پایه‌ی علم اسامی چیست و از کجا آمده است؟ ⁉️⁉️⁉️

    📌بطور مختصر:   «علم اسامی» از یکی شاخه‌های علم اعداد و جفر است، که جفر هم یکی از شاخه های علوم غریبه است. آنچه در علم اسامی از آن صحبت می‌شود از کشفیات شیخ بهائی و میرداماد است که ایشان قبل از تبحر در علوم غریبه، مجتهد و عالم زمان خودشان در فقه و شریعت و عرفان بودند و کشفیات خود را که دقیقاً بر طبق قوانین و نظم عالم است، از سرنخی که آیات و روایات و سیره‌ی معصومین علیهم‌السلام بدانها داده، با دید فقاهتی انجام داده و این قواعد را مطرح کرده‌اند. البته آنچه ما از آن بحث به میان آورده‌ایم در برخی موارد چیزی فراتر از کشفیات آنهاست و سینه به سینه بما منتقل شده است و بر طبق قوانین موجود و تجربه‌های سال‌های اخیر کشفیاتی دیگر نیز دراین زمینه انجام شده که به لطف خدا از هر کدام آنها که مطمئن شده‌ایم استفاده کرده و در بررسی‌ها و تغییر نام‌ها بکار برده‌ایم.