Top
  • اشرافی‌ها

    اشرافی‌ها 🎁💎💰💵💶

    📌 صاحبان این دسته از اسامی که معروف به اشرافی هستند خودبخود استعداد جذب ثروت و پول را دارا هستند و همچنین خداوند عزیز طبق حکمت و قوانین حاکم بر هستی در این دسته از اسامی استعداد جذب معنویات و عرفان و متافیزیک را نیز قرار داده است و این بدین معنی‌ست که دسته اشرافی که بهترین دسته اسامی هستند هم نیروی جذب ثروت را دارند و هم مستعد عرفان و متافیزیک و کسب علم می‌باشند، هم آخر و عاقبت‌شان بخیر می‌شود، (البته همه این‌ها در صورتی‌ست که هم تلاش کنند و هم تلاش‌شان در جهت درست و الهی باشد). این طبقه، دارای شرافت مالی و معنوی‌اند، هم پول و هم عاقبت بخیری. یعنی تمام خصوصیات عرفانی‌ها را دارا هستند، اما بیشتر از اینکه جاذب معنویت و عرفان باشند جاذب ثروت‌اند.