Top
  • اسم حسنه به چه معناست؟!

    اسم حسنه به چه معناست؟!

    📌 هنگامی که در فرهنگ لغت به دنبال معنی حسنه می‌گردیم مشاهده می‌شود که حسنه به معنای نیکو و پسندیده است. نیکو به معنای بامعنا بودن و زیبا بودن آن است اما پسندیده به چه معناست؟ پسندیده یعنی اسمی که هم‌جهت و مورد پسند انرژی‌های موجود در نظام هستی‌ست، اما سوال اینجاست که چگونه می‌توان متوجه شد که انرژی یک اسم هم‌جهت با انرژی‌های موجود در هستی و به اصطلاح پسندیده است؟؟

    📌 قطعاً در پاسخ به این سوال باید رجوع به علما و عارفان کرد و از آن‌ها پرسید. در پاسخ این سوال مرحوم شیخ بهایی و میرداماد بیش از دیگر عارفان به این مقوله پرداخته‌اند. آن‌ها بیان کرده‌اند که یکی از کاربرد حروف ابجد در همین زمینه است و باید محاسباتی توسط اعداد ابجد با اسامی انجام داد و در صورتی که جواب این محاسبات (که همان هماهنگی آن اسم با انرژی‌های نظام هستی است) مثبت بود به این معناست که آن اسم پسندیده است و در غیر این صورت جواب منفی است.